6. ročník medzinárodných cestných cyklistických pretekov na Slovensku.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA :

Dátum a miesto : 31. máj 2020, ul. RUSÍNSKA, prevádzka BIKE CENTRUM PREŠOV

Záštitu nad podujatím prevzali :

 

Riaditeľ pretekov : MATÚŠ GOGA

Hlavný rozhodca : ZUZANA SUBOVITSOVÁ

TECHNICKÉ USTANOVENIA :

Prihlášky :

Prostredníctvom oficiálnej web stránky podujatia www.tourdepresov.com v sekcii „REGISTRÁCIA„.
V deň pretekov 31. máj 2020, v stánku s označením „REGISTRÁCIA“.

Kancelária pretekov :

Stánok s označením „REGISTRÁCIA“, pri prevádzke BIKE CENTRUM PREŠOV.

Prezentácia / Registrácia :

31. máj 2020, od 08:00 do 10:30 hod. SEČ., v mieste štartu a cieľa, tj. pri prevádzke BIKE CENTRUM PREŠOV.

Prezentácia : pre pretekárov, ktorí uhradili štartovné vopred na účet, stánok s označením „PREZENTÁCIA“,

Registrácia : pre pretekárov, ktorí štartovné uhradia na mieste v hotovosti, stánok s označením „REGISTRÁCIA“.

REGISTRÁCIA na DLHÚ 90 kilometrovú trať, STREDNÚ 55 kilometrovú a KRÁTKU 23 kilometrovú trať je možná v deň štartu pretekov 31. máj 2020, od 8:00 hod. SEČ. do 10:30 hod. SEČ., v mieste štartu a cieľa, tj. pri prevádzke BIKE CENTRUM PREŠOV.

Platba v hotovosti, v deň štartu pretekov 31. máj 2020: -25,- EUR / DLHÁ (pri online registrácii do 30.4.2020, 23:59 SEČ -19,- EUR)
Platba v hotovosti, v deň štartu pretekov 31. máj 2020: -20,- EUR / STREDNÁ (pri online registrácii do 30.4.2020, 23:59 SEČ -15,- EUR)
Platba v hotovosti, v deň štartu pretekov 31. máj 2020: -15,- EUR / KRÁTKA (pri online registrácii do 30.4.2020, 23:59 SEČ -10,- EUR)

Limit účastníkov : 

250 (slovom: dvestopäťdesiat) pretekárov).

Štartujú : 

Všetci pretekári, ktorí pri registrácii dostali štartovné číslo a zaplatili za neho.

Účasť na pretekoch : 

Dobrý zdravotný stav a súhlas s podmienkami štartu, potvrdí každý pretekár pri online registrácii alebo svojim podpisom do registračnej listiny.

Spoločný slávnostný štart :

Slávnostný štart KRÁTKEJ 23 kilometrovej trate je 31. máj 2020 o 11:00 hod. SEČ.

Slávnostný štart STREDNEJ 55 kilometrovej trate je 31. máj 2020 o 11:00 hod. SEČ.

Slávnostný štart DLHEJ 100 kilometrovej trate je 31. máj 2020 o 11:00 hod. SEČ.

Štartovné :

Výška štartovného je definovaná v sekcii „REGISTRÁCIA“ na oficiálnej web stránke podujatia www.tourdepresov.com.

Vyhodnotenie :

V mieste štartu a cieľa pretekov, tj. ul. RUSÍNSKA, pri prevádzke BIKE CENTRUM PREŠOV.

Ceny a kategórie : 

Ceny a kategórie sú definované v sekcii „PEŇAŽNÉ A VECNÉ CENY“ na oficiálnej web stránke podujatia www.tourdepresov.com.

Záverečné ustanovenia :

Prihlásenie a úhrada štartového poplatku sa považuje za písomný súhlas účastníka zúčastniť sa na pretekoch.
Každý pretekár, člen sprievodu a divák sa pretekov zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť.
Každý pretekár a člen sprievodu zodpovedá za škody ním spôsobené sebe, alebo iným.
Usporiadateľ neručí za škody vzniknuté pretekárom, alebo sprievodu, ani nimi spôsobené.
Účastníci sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny polície a organizátorov, preteká sa za plnej premávky v zmysle zvláštneho užívania vydaného Okresný úradom Prešov.
Ochranná prilba je povinná pre každého pretekára počas celých pretekov.
Pretekov sa môžu zúčastniť súťažiaci len na cestných bicykloch poháňaných výlučne ľudskou silou bez pomocných motorov.
Je zakázané odhadzovať odpadky po celej dĺžke trati, okrem vyznačeného bufetu.
Križovatky na trase pretekov budú usmerňované štátnou políciu alebo usporiadateľom od prejazdu prvého pretekára do prejazdu posledného pretekára, najviac však 45 minút od prejazdu prvého pretekára, vyzývame na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky a zvýšenú opatrnosť pre pretekárov jazdiacich so stratou väčšou ako 45 minút na vedúceho pretekára.
Prihlásením na preteky vyjadrujete súhlas na spracovanie poskytnutých údajov pre evidenciu na športovom podujatí podľa § 11 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov.
Preteká sa podľa pravidiel SZC vonku.
Preteká sa podľa pravidiel cestnej cyklistiky.
Pretekár je povinný rešpektovať usmernenia rozhodcov a organizátora pretekov.
Preteká sa podľa tohto rozpisu.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu tohto rozpisu, či zrušenie pretekov v prípade nepredvídaných udalostí.

 

V Prešove, dňa 05. 11. 2019

Bc. Matúš GOGA
riaditeľ pretekov

Ing. Zuzana SUBOVITSOVÁ
hlavný rozhodca